Hagalunds industriområde

Omslagsbild

Titel

Hagalunds industriområde

Beskrivning

Hagalunds industriområde, förvärvades 1889 av major Albert Amundsson, och är en del av Hagalunds stamfastighet som i sin tur var en del av godset stora Frösunda. Under 1890-talet exploaterades industriområdet, och området utvecklades fritt. Vid den ursprungliga etableringen fanns det många som byggde sina egna byggnader för egen verksamhet. Under 1930-talet planlades marken. De flesta av byggnaderna inom området är uppförda under 1930- till 1950-talen men även ny bebyggelse från senare delen av 1900-talet finns. Byggnaderna uppfördes i första hand för industriändamål medan de senare byggnaderna främst varit kontorslokaler. Numera kallas området Hagalunds arbetsplatsområde.
Området visar på den utveckling som skedde vid tiden då verkstadsindustrin expanderade och en utflyttning av industrin till städernas ytterområden skedde. Förskjutning från industriverksamhet i början av 1900-talet till
kontorsverksamhet i slutet av 1900-talet är också en avspegling av samhällets
utveckling.